Erfrecht

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met het erfrecht. Het erfrecht bepaalt wat er na iemands overlijden met het vermogen moet gebeuren en welke regels daarvoor gelden. Een erfenis kan erg complex zijn en daarom is het belangrijk dat u de zaken helder en duidelijk op orde krijgt. Iedere situatie is uniek en vereist een op maat gemaakt plan van aanpak. Een standaard erfrechtelijk geschil bestaat niet.

Familiebanden zijn losser geworden, waardoor mensen eerder kiezen voor eigen belang. Wanneer een testament dan een andere wilsbeschikking bevat dan de wilsbeschikking die men verwachtte leidt dit soms tot non-acceptatie. Een erfenis afhandelen wordt dan vaak een zaak vol emotie. Op dat moment worden ook de familiebanden duidelijk. Gaat het in harmonie, of ontstaat onenigheid in de familie?

Vaak ontstaan er ook problemen met de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap. Is er een executeur benoemd, dan kunnen er vragen zijn met betrekking tot het functioneren van de executeur. Verricht de executeur zijn of haar werkzaamheden wel naar behoren? Wat moet u doen en wat zijn uw rechten en uw plichten.

Ook kan het voorkomen dat het niet (helemaal) duidelijk is wat het testament bedoeld te regelen. Het testament kan dan door een rechter worden uitgelegd. Het is ook mogelijk dat men er aan twijfelt of de erflater zijn uiterste wilsbeschikking inhoudelijk daadwerkelijk heeft gewenst. Van belang is daarbij de wilsbekwaamheid.

Problemen bij de afwikkeling en verdeling van een nalatenschap kunnen het verdriet en de emoties hoog doen oplopen. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat kan helpen om escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen. Als gespecialiseerde advocaat, met een passie voor het erfrecht, beschik ik over de juiste expertise om u te helpen uw geschillen op te lossen. Dit kan in onderhandeling, in mediation of in een procedure bij de rechtbank. In het gehele traject kunt u vertrouwen op een goed advies en de juiste ondersteuning.

(internationale) Verklaring van erfrecht

Na het overlijden dienen de erven via de notaris een verklaring van erfrecht aan te vragen. Sinds kort is het mogelijk een internationale verklaring van erfrecht aan te vragen. Daarmee kunt u ook in het buitenland aantonen dat u erfgenaam of legataris bent van de overledene.

Lees verder

Aanvaarding van de nalatenschap

Indien u bij wet of bij testament als erfgenaam bent aangewezen, hebt u de keuze het testament zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Het is belangrijk in te schatten wat de omvang van (uw deel) van de nalatenschap zal zijn. Daarbij kunnen ook recente of oude schenkingen van belang zijn. Sommige schenkingen …

Lees verder

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Bent u erfgenaam in een erfenis en weet u niet of u moet aanvaarden of verwerpen? Wanneer u erfgenaam bent, volgens de wet of op grond van een testament, lijkt uw positie in eerste instantie duidelijk: u heeft recht op een deel van de erfenis. Toch loopt u als erfgenaam ook zekere risico’s en moet …

Lees verder

Lichte/zware vereffening

Wanneer een nalatenschap door één of meer erfgenamen is aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving (Beneficiaire aanvaarding), dan dient de nalatenschap op een bijzondere wijze te worden afgewikkeld. De nalatenschap dient alsdan te worden vereffend. Een vereffening houdt in dat de nalatenschap moet worden afgewikkeld overeenkomstig bepaalde regels in de wet. De wet geeft aan welke procedure …

Lees verder

Vererving zonder testament / de wettelijke verdeling

Als de overledene geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen heeft aangewezen, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De langstlevende krijgt dan automatisch alle bezittingen(en alle schulden) van de overledene. De langstlevende heeft termijn van drie maanden waarbinnen zij de wettelijke verdeling ongedaan kan maken. Kinderen Kinderen hebben een speciale positie binnen het …

Lees verder

Vererving volgens testament

Wanneer u zelf wilt bepalen hoe uw erfenis na uw overlijden wordt verdeeld, is het belangrijk een testament op te stellen. De meest voorkomende testamenten opgemaakt voor 2003, zijn zogenaamde langstlevende testamenten. Dit zijn testamenten die zijn gemaakt ter bescherming van de langstlevende echtgenoot.  Onder het huidige recht is deze vorm van nalaten opgenomen in …

Lees verder

Onduidelijk testament

Na het openen een testament kunnen er vragen ontstaan met betrekking tot de uitleg (wat bedoelde de erflater te regelen), de juistheid, de geldigheid, of de vrije wil van de erflater ten tijde van het opstellen van het testament.  Laat u goed adviseren door een advocaat met kennis van het nieuwe erfrecht.

Lees verder

Legaten

Met een legaat krijgt een erfgenaam of een buitenstaander een duidelijk omschreven goed of een bepaald genoemd geldbedrag. Bent u een legataris dan heeft u een vorderingsrecht op de nalatenschap. De wet gaat er van uit dat u dit legaat aanvaard. Als u het niet wilt hebben, zult u het expliciet moeten verwerpen. Willen de …

Lees verder

Legitieme

Kinderen hebben een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben kinderen altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders, de zogenaamde legitieme.

Lees verder

Executeur

Een executeur kan na 2003 alleen nog worden benoemd bij testament. Op grond van de wet is de taak van de executeur het beheer van de erfenis. De erflater kan deze taak in het testament beperken of uitbreiden. In veel nieuwe testamenten is de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder en daarmee kan hij in principe ook de …

Lees verder

Boedelbeschrijving

Een boedelbeschrijving is een overzicht van álle bezittingen en schulden die de overledene op de sterfdatum had. Dit betreft dus niet alleen de inboedel. Zonder boedelbeschrijving kunnen er problemen ontstaan met betrekking tot de vaststelling van de omvang van de nalatenschap, en ieders aandeel daarin. Een boedelbeschrijving biedt ook houvast bij het doen van de …

Lees verder

Bewind

Wilt u iets nalaten aan een kind dat niet goed zelf zijn vermogen kan beheren? Dan is het mogelijk (een deel van ) de nalatenschap  onder bewind te stellen. Daar kunnen bepaalde voorwaarden aan verbonden worden. In sommige gevallen kan de onder bewind gestelde persoon bij de rechtbank verzoeken om het bewind op te heffen. …

Lees verder

Andere wettelijke rechten

De wetgever biedt de langstlevende echtgenoot die niet tot (enig)erfgenaam is benoemd enig bescherming. Zo heeft de echtgenoot recht op het voortgezette gebruik van de echtelijke woning en de inboedel die zich daarin bevind. Ook kan er onder omstandigheden een recht op vruchtgebruik ontstaan op de woning en de inboedel dan wel op andere goederen …

Lees verder

Wilsrechten

Wilsrechten kunnen door de kinderen uit een eerder huwelijk van de overledene worden ingeroepen wanneer de langstlevende ouder weer wil trouwen.(het zogenaamde stieffamiliegevaar) Een wilsrecht geeft de mogelijkheid aan de kinderen om overdracht van goederen te vorderen, al dan niet met een recht van vruchtgebruik. Dit wilsrecht kunnen de kinderen ook inroepen bij het overlijden …

Lees verder

Bedrijfsopvolging

Bent u ondernemer en wilt u de bedrijfsopvolging bij uw overlijden goed regelen? Laat u goed informeren. In de wet is geregeld dat goederen die dienstbaar waren aan een door erflater uitgeoefend bedrijf, verplicht moeten worden overgedragen aan een kind dat het bedrijf voortzet. Een verzoek tot bedrijfsovername moet binnen een jaar na overlijden van …

Lees verder

Codicil

Behalve een testament kun je ook een codicil maken. Je kunt dan zelf opschrijven wie je meubels, sieraden en kleding krijgen als je komt te overlijden. In het codicil kun je ook omschrijven hoe je uitvaart eruit moet zien. Geldbedragen kun je niet via een codicil aan iemand toewijzen. Ook kun je sinds 2003 geen …

Lees verder

Levenstestament

Een levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In tegenstelling tot een testament leg je in een levenstestament zaken vast die gelden tijdens je leven. In een levenstestament kun je persoonlijke wensen vastleggen voor het geval je niet meer in staat bent zelfstandig te handelen, door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte. Mocht u advies …

Lees verder

Internationale vererving

Als je de Nederlandse nationaliteit hebt en je woont in Nederland, en al je spullen staan in Nederland, is het simpel: jij valt onder het Nederlandse erfrecht. Maar wat nu als je met je Nederlandse nationaliteit in Duitsland woont en je daar overlijdt? Sinds 17 augustus 2015 is de Europese erfrechtverordening van kracht. Daarin wordt …

Lees verder

Wettelijke verdeling

Indien er geen testament is waarin anders is bepaald krijgt de langstlevende alle bezittingen en schulden van de overledene. De kinderen krijgen slechts een (niet opeisbare) vordering op de langstlevende echtgenoot. Mocht u advies willen over de wettelijke verdeling of op het gebied van andere erfrechtelijke onderwerpen, dan kunt met mij contact opnemen.

Lees verder