Familierecht

Het personen- en familierecht, soms ook wel relatierecht genoemd, is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Verreweg de meeste geschillen of procedures hebben betrekking op het familierecht. Dit is ook niet zo verwonderlijk, omdat iedereen te maken heeft met familierecht. We stammen allemaal van iemand af, hebben een naam en gaan relaties aan. Soms zijn we niet (langer) in staat om onze eigen belangen te behartigen (denk bijvoorbeeld aan dementie). Het is dan belangrijk dat er iemand wordt aangesteld om deze belangen waar te nemen. Het familierecht is van alledag, en daarmee een van de belangrijkste rechtsgebieden.

Het familierecht heeft mijn passie en ik heb mij dan ook gespecialiseerd in dit rechtsgebied. Met al uw vragen en zorgen die bij u op dit rechtsgebied bestaan kan ik u op deskundige wijze bijstaan.

Echtscheiding

Soms lopen persoonlijke relaties anders dan verwacht. Er is vaak veel aan de beslissing om te gaan scheiden vooraf gegaan. Naast alle emotionele gevolgen brengt een echtscheiding ook veel juridische consequenties met zich mee. Zaken die op dat moment voor u geregeld dienen te worden, waaronder: zorg- en omgangsregeling kinderen ouderschapsplan kinder- en partneralimentatie het …

Lees verder

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerde partnerschap is een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als een huwelijk. Een belangrijk verschil met het huwelijk betreft de familierechtelijke betrekkingen met kinderen. Als een kind uit een huwelijk wordt geboren bestaan er van rechtswege familierechtelijke betrekkingen. Bij de geboorte van een kind gedurende het geregistreerde partnerschap ontstaan alleen familierechtelijke betrekkingen …

Lees verder

Partneralimentatie

Als u gehuwd bent, of gekozen hebt voor een geregistreerd partnerschap, dan bent u ook na een (echt)scheiding wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. Daarom moet de ene partner na een scheiding vaak partneralimentatie betalen aan de andere partner. Als u gehuwd bent geweest, of een geregistreerd partnerschap hebt ontbonden, dan kunt u – indien u geen …

Lees verder

Zorg / Contact / Omgang

  Zorg-/contactregeling (voorheen: omgangsregeling) Het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken kan lastig zijn. Wellicht heeft u de kinderen het liefst altijd bij u, of geeft u juist de voorkeur aan een weekendregeling. U zult samen tot een eerlijke en werkbare verdeling moeten komen. Er spelen namelijk ook allerlei praktische (on)mogelijkheden mee. Denkt u maar …

Lees verder

Samenlevingsrelatie

Een samenlevingsrelatie kan zonder voorwaarden op ieder moment beëindigd worden. Is er echter een samenlevingscontract, dan kunnen daar bepalingen in staan die aangeven hoe het contract ontbonden kan worden en welke zaken er geregeld moeten worden. Het beëindigen van een samenlevingsrelatie kan zonder advocaat, maar vaak spelen er ook andere dingen die nog geregeld moeten …

Lees verder

Ouderschapsplan

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwden en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt óók voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken …

Lees verder

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd (u bent dus niet naar de notaris geweest om huwelijks voorwaarden op te stellen), dan dient u bij echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap bij helfte te verdelen. Wat hoort er tot de gemeenschap van goederen? Tot de huwelijksgoederengemeenschap behoren in principe alle bezittingen en schulden die u samen heeft. …

Lees verder

Verrekening huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die vóór of tijdens het huwelijk bij een notaris kunnen worden opgesteld. In deze huwelijkse voorwaarden kunt u regelen dat u beiden (voor een deel) gescheiden vermogens houdt tijdens het huwelijk. Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden. De bekendste zijn: de koude uitsluiting de beperkte gemeenschap Verrekenbedingen Koude uitsluiting Een overeenkomst …

Lees verder

Vervangende toestemming

Indien ouders het met elkaar over zaken als bijvoorbeeld de verkrijging van een paspoort of een verhuizing van de ouder waar het kind zijn hoofdverblijf heeft, kan degene wiens belang dit vergt, vervangende toestemming vragen aan de rechter. Vervangende toestemming bij een verhuizing Na het beëindigen van een huwelijk of samenleving krijgt een minderjarig kind …

Lees verder

Adoptie

Door adoptie wordt u officieel familie van uw adoptiekind en u neemt de opvoeding en verzorging over van de biologische ouders. In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen biologische ouders en hun kind en tegelijk de vaststelling van een nieuwe wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en het kind, met alle rechten …

Lees verder

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Dit is een laatste redmiddel om een familierechtelijke band tot stand te brengen tussen de biologische vader en het kind. Een moeder en een kind kunnen het vaderschap laten vaststellen door de rechtbank. Deze procedure zal onder meer gevoerd worden omdat de man die het kind verwekt heeft, weigert het kind te erkennen, of omdat …

Lees verder

Vervangende toestemming erkenning kind

Van een geheel andere orde is de vervangende toestemming voor de erkenning van een kind. Wanneer een kind binnen een huwelijk wordt geboren, bestaat automatisch een familierechtelijke betrekking tussen het kind en de man van de moeder. Daar is geen erkenning voor nodig. Dit geldt dus ook als de man niet de biologische vader is …

Lees verder

Vaderschapsactie

Het komt voor dat een kind geen vader heeft in de juridische betekenis van het woord. De moeder was bij de geboorte niet gehuwd met de biologische vader en er heeft geen erkenning van het kind of een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap plaatsgevonden. Indien de moeder dan toch graag een bijdrage wenst van de …

Lees verder

Ontkenning van het vaderschap

Ontkenning van het vaderschap kan door 3 partijen: De moeder kan onder bepaalde voorwaarden ontkennen dat de wettelijke echtgenoot de vader van het pasgeboren kind is. Dat kan alleen als hij niet de biologische vader van het kind is. De moeder heeft een beperkte termijn waarbinnen zij het vaderschap kan ontkennen. Ook de vader kan …

Lees verder

Ouderlijk gezag / onder toezichtstelling

Onder toezichtstelling is een maatregel waarbij het gezag over de minderjarige wordt beperkt. Bij het uitspreken van de onder toezichtstelling zal de Kinderrechter Bureau Jeugdzorg opdracht geven de onder toezichtstelling uit te voeren. Het BJZ zal hiertoe een gezinsvoogd aanwijzen. Het gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd. U bent dan samen met de gezinsvoogd …

Lees verder

Uithuisplaatsing tijdens OTS

Als de nagestreefde doelen van de onder toezichtstelling niet worden bereikt als de minderjarige thuis blijft wonen, dan kan de kinderrechter verzocht worden om een machtiging uithuisplaatsing. Als de machtiging uithuisplaatsing niet binnen drie maanden wordt gebruikt, dan vervalt de machtiging.

Lees verder

Ontzetting of ontheffing UIT HET GEZAG

Het gezag over uw kind eindigt als het kind 18 jaar wordt of voor die tijd trouwt. U kunt het gezag echter ook kwijt raken als u niet in staat bent om uw kind te verzorgen en op te voeden, of als u uw kind slecht behandeld. De rechter kan u ontheffen van het gezag. …

Lees verder

Naamswijziging

Naamswijziging ziet toe op het wijzigen van de voornaam, of het wijzigen van de achternaam. Er gelden verschillende procedures. Voornaamswijziging: Iedereen krijgt bij zijn geboorte een voornaam welke in de geboorteakte is vermeld. Mocht je niet tevreden zijn met de jou gegeven voornaam, dan bestaat er de mogelijkheid de voornaam te wijzigen. Het is van …

Lees verder

Vervangende toestemming paspoort / ID-kaart

Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort of ID-kaart nodig als ze naar het buitenland reizen. Voor kinderen vanaf 14 jaar geldt dat zij vanwege de identificatieplicht een eigen paspoort of ID-kaart nodig hebben. Wanneer er voor een minderjarige een paspoort aangevraagd wordt is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Ontbreekt de toestemming van …

Lees verder